Salman Khan Pay Priyanka Chopra 7Cr For Bharat?

Salman Khan Pay Priyanka Chopra 7Cr For Bharat?